jo.minskmazowiecki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki minskmazowiecki.pl
strona główna 


Program Rodzina 500+
 

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.


1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka ( czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych przypadkach- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

2. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019r. świadczenie zostanie przyznane od października 2019r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko ( na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na drugie i kolejne dzieci ( na które świadczenia są już przyznane do końca września 2019 roku).
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 55 lub listownie - pocztą).

 

3. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

4. Czy procedura przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Od dnia 1 lipca 2019r. zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia.
Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie wysłana na wskazany przez Państwa we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia adres poczty elektronicznej z podanego poniżej adresu:
/>gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl />W przypadku gdy osoba wnioskująca nie wskaże adresu poczty elektronicznej w momencie składania wniosku zostanie poinformowana o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 

5. Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Tym samym rodzice kolejne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składać będą od 1 lutego 2021- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 – drogą tradycyjną.

 

6. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

7. Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu Rodzina 500+?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

 

8. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

9. Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie wychowawcze?

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.
Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

 

10. Czy praca rodzica za granicą powoduje brak prawa do świadczenia wychowawczego?

Jeżeli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:28:10 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:10:26.
 
 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:13:45 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:10:26.
 
 załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:15:28 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:10:26.

Zobacz:
   
Informacje podstawowe
   
Ochrona danych osobowych
   
Kadra GOPS
   
Regulamin organizacyjny GOPS
   
Program Rodzina 500+
   
Program Dobry Start 300+
   
Świadczenia rodzinne
   
Fundusz alimentacyjny
   
Wspieranie rodziny i Piecza Zastępcza
   
Karta Dużej Rodziny
   
Pomoc społeczna
   
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
   
Pomoc materialna dla uczniów
   
Gminny Bon Żłobkowy
   
Zarządzenia
   
Sprawozdania
   
Kontrole
   
Oferty Pracy
   
Redakcja
Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:15:28
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.minskmazowiecki.pl