Fundusz alimentacyjny

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej*:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia
- do ukończenia przez nią 25 roku życia - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
- bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

* osoba uprawniona- oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych Ww. fakt potwierdza się zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( Komornika Sądowego). Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 800 zł ( powyższe kryterium obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku ).

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:
• gdy osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
• gdy osoba uprawniono zawarła związek małżeński

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (lub jej przedstawiciela ustawowego np. matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka).
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-03 16:38:20 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:46:18.
 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - załącznik ZFA-03

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego- załącznik ZFA-05

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów- ZFA-06

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:46:49 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:46:18.

Zobacz:
 Postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:46:49
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak