Program Rodzina 500+

 

Kto otrzyma świadczenie? Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie? Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez osobę samotnie wychowującą dziecko bez wymaganego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zasądzającego świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, organ przyjmie wniosek i wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.
Jeżeli tytuł wykonawczy ( tj. wyrok sądu, ugoda sądowa) zostanie dostarczony w powyższym terminie świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki uprawniające do świadczenia.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

- przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS,

- osobiście w gminie pod adresem: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 55 ( naprzeciwko Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki)

- za pośrednictwem poczty polskiej


UWAGA! Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski na dany okres świadczeniowy: Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków złożonych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku.

-wnioski złożone do 31 sierpnia – wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października

- wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 września danego roku- wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada tego roku

- wnioski złożone w okresie od 1 października do 31 października danego roku- wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia tego roku

- wnioski złożone w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku- wydanie decyzji i wypłata przysługującego świadczenia do 31 stycznia następnego roku

- wnioski złożone w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku- wydanie decyzji i wypłata przysługującego świadczenia do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

 

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:28:10 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:33:41.

Zobacz:
 
WNIOSEK o świadczenie na drugie i kolejne dzieci (bez ustalania dochodu rodziny)
 .  
WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI o świadczenie na pierwsze i kolejne dzieci (z ustaleniem dochodu rodziny)
 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:28:10
Data modyfikacji: 2018-07-02 10:33:41
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak