Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. miński
Kod pocztowy  05-300
Adres jednostki Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
Kontakt

Tel. (0-25) 758 19 32
e-mail: gops_minskmaz@poczta.onet.pl

skrytka ESP (ePuap): /8htq387oai/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sławomir Barankiewicz

 

Informujemy , że zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
21 grudnia 2015 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
od dnia 04 stycznia 2016 r pracował będzie :


w poniedziałek od godziny 8:00 do 17:00
we wtorek , środę , czwartek od godziny 8:00 do 16:00
w piątek od godziny 8:00 do 15:00 .


Jednocześnie informujemy , że interesanci przyjmowani będą :

w poniedziałek od godziny 8:00 do 17:00
we wtorek , środę , czwartek od godziny 8:00 do 16:00
w piątek od godziny 8:00 do 14:00 .

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  przy ul. Chełmońskiego 14, 05–300 Mińsk Mazowiecki.
2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim powołany został Inspektor Ochrony Danych – Albert Woźnica, z którym można się skontaktować e–mailowo: iod@minskmazowiecki.pl , jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390 ze zm.)
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.)
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 ze zm.)
- uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.)
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.)
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)
4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ww. ustaw.
5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustaw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wskazanym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów ww. ustaw.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostarczanie pism do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w formie dokumentu elektronicznego


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki GOPS na ePUAP: /8htq387oai/SkrytkaESP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;
- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do pok.18, mieszczącego się na parterze w budynku przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim na następujących nośnikach danych:
Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
Płyta CD, DVD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:
ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
XLS, XLSX, ODS
GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
XML
ZIP, 7Z
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03 | Data modyfikacji: 2018-05-25 08:43:56.

Zobacz:
 
Informacje podstawowe
 .  
Kadra GOPS
 .  
Program Rodzina 500+
 .  
Program Dobry Start 300+
 .  
Świadczenia rodzinne
 .  
Fundusz alimentacyjny
 .  
Pomoc materialna dla uczniów
 .  
Pomoc społeczna
 .  
Oferty Pracy
 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03
Data modyfikacji: 2018-05-25 08:43:56
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak